tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2012

29/05/2013

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 26/04/2013và Nghị quyết số 011/NQ-CNBT-HĐQT ngày 22/03/2013 của Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2012 như sau :

1. Cổ tức năm 2012: 13,5%/mệnh giá, tương ứng 1.350 đồng/cổ phần

2. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2013

3. Thời gian thực hiện: 13/06/2013

4. Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán đã lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông xuất trình CMND khi đến làm thủ tục nhận cổ tức tại:

+ Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

Địa chỉ: 56-68 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM

Thời gian: từ ngày 13/06/2013 đến 15 giờ 30 phút ngày 30/06/2013.

+ Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

Địa chỉ: 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Thời gian: từ ngày 15/07/2013.

Công ty sẽ tiến hành khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

(Lưu ý : các cổ đông chưa đến nhận cổ tức sẽ không được tính lãi suất )

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay