tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo chi trả cổ tức năm 2008

01/05/2009

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Địa chỉ: 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM   -   ĐT: (08) 8297147 - Fax: (08) 8229778

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2008

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 số 024/NQ-CNBT-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2009 và Nghị quyết số 032/NQ-CNBT-HĐQT ngày 13/4/2009 của Hội đồng quản trị , Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2008 như sau:
1. Cổ tức năm 2008 : 6,5%/mệnh giá, tương ứng 650 đồng/cổ phần, trong đó:
  • Cổ tức đã tạm ứng vào ngày 01/12/2008 : 4,5%/mệnh giá, tương ứng 450 đồng/cổ phần.
  • Cổ tức còn phải chi trả : 2%/mệnh giá, tương ứng 200 đồng/cổ phần.
2. Ngày chốt danh sách trả cổ tức : 20/03/2009.
3. Thời gian và địa điểm chi trả cổ tức :
  • Từ ngày 04/5/2009 đến ngày 16/5/2009 : Cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á – Địa chỉ : 56-68 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM.
  • Từ ngày 21/5/2009 : Cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành – Địa chỉ : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
(Các cổ đông chưa đến nhận cổ tức sẽ không được tính lãi suất)
4. Thủ tục chi trả cổ tức :
  • Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt : Đề nghị mang theo Giấy CMND, Giấy chứng nhận ĐKKD và giấy giới thiệu (do người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký, nếu ký thay phải đính kèm giấy ủy quyền), Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với cổ đông chưa lưu ký); Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu (có chứng thực của chính quyền địa phương).
  • Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản : Đề nghị cung cấp bản sao Giấy CMND, bản sao Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với cổ đông chưa lưu ký), giấy đăng ký trả cổ tức qua tài khoản theo mẫu (nếu cổ đông là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật) và gửi về Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á hoặc Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tương ứng với thời gian trả cổ tức nêu trên.
TP.HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2009
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
LÊ DŨNG

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay