tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Báo cáo cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu; danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm Quý 4 năm 2023

07/12/2023

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc Báo cáo cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu; danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm Quý 4 năm 2023.

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH