tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Chốt danh sách cổ đông để đăng ký, lưu ký cổ phiếu và chuẩn bị đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM

20/11/2009

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký, lưu ký cổ phiếu và chuẩn bị đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM

Xem thông tin chi tiết tại đây

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay