tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công bố thông tin về việc chọn Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á là đơn vị tư vấn sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; các quy chế quản trị của Công ty.

09/03/2021

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin thông báo về việc chọn Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á là đơn vị tư vấn sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; các quy chế quản trị của Công ty.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

 

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay