tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ của Công ty: Thành viên Ban kiểm soát

11/05/2020

Thực hiện Điểm n Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán quy định về việc «Công ty đại chúng phải công bố thông tin về thay đổi người nội bộ của công ty mình», Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố thông tin như sau:

Ngày 11/5/2020, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành nhận được Đơn từ nhiệm đề ngày 08/5/2020 của Ông Nguyễn Xuân Trình – Thành viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2017-2022) gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 32 Điều lệ Công ty và ý kiến của Ban kiểm soát Công ty tại văn bản số 25/BKS ngày 11/5/2020, Ông Nguyễn Xuân Trình sẽ không còn tư cách Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 11/5/2020.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo việc từ nhiệm này tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

 

Xem chi tiết

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay