tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố Nghị quyết 008/NQ-CNBT-HĐQT ngày 28/01/2016 về việc ký hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ nước 50 ly, 80 ly và 100 ly cấp B với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH 1 TV

28/01/2016

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay