tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2014

15/08/2014

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến các cơ quan quản lý Nhà nước và Quý Cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2014

Công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay