tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM

11/02/2010

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thông báo về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCOM và các tài liệu có liên quan

Xem nội dung chi tiết của bản Thông báo tại đây

Xem nội dung chi tiết của Quyết định chọn ngày đăng ký ngày giao dịch cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội tại đây

Xem nội dung chi tiết của bản Công bố thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội tại đây

Xem chi tiết Hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại đây

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay