tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Điều chỉnh chỉ tiêu sản lượng nước tiêu thụ trong Định hướng phát triển năm 2009

30/09/2009

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu sản lượng nước tiêu thụ trong Định hướng phát triển năm 2009

  • Xem Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đây
  • Xem Nghị quyết về việc điều chỉnh sản lượng nước tiêu thụ tại đây
  • Xem Bản công bố thông tin bất thường về việc điều chỉnh sản lượng nước tiêu thụ tại đây

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay