tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo thu chi phí đóng mở nước

11/05/2009

THÔNG BÁO
THU CHI PHÍ ĐÓNG MỞ NƯỚC

(Theo Nghị quyết số 010/NQ-CNBT-HĐQT ngày 19/3/2009 của Hội đồng quản trị Công ty)

Số TT

Cỡ đồng hồ nước

Chi phí đóng mở nước (đ)
(đã bao gồm thuế VAT)

1

Từ 15 mm đến 25 mm

60.000

2

Từ 40 mm đến 50 mm

110.000

3

80 mm

160.000

4

100 mm

160.000

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay