tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Cơ cấu tổ chức nhân sự

22/07/2015

Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và 10 phòng, ban, đội chuyên môn – nghiệp vụ:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022

 1. Bà PHẠM THỊ THANH VÂN  - Chủ tịch
 2. Ông TRẦN QUANG MINH  - Thành viên
 3. Ông NGUYỄN THÀNH PHÚC  - Thành viên
 4. Ông NGUYỄN THANH TÙNG  - Thành viên
 5. Ông HUỲNH ĐỨC THÀNH  - Thành viên
 6. Ông TẠ CHƯƠNG LÂM  - Thành viên

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

 1. Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG  - Trưởng ban
 2. Ông NGUYỄN XUÂN TRÌNH  - Thành viên
 3. Bà PHẠM THỊ PHƯƠNG LINH  - Thành viên

Ban Giám đốc, Kế toán trưởng

 1. Ông NGUYỄN THÀNH PHÚC  - Giám đốc
 2. Ông NGUYỄN MƯỜI  - Phó Giám đốc
 3. Ông PHẠM HỒNG THẮNG  - Phó Giám đốc
 4. Ông NGUYỄN HỮU CƯỜNG  - Kế toán trưởng

 Các phòng, ban đội

 1. Phòng Tổ chức - Hành chính
 2. Phòng Kế hoạch - Vật tư
 3. Phòng Kỹ thuật
 4. Phòng Thương vụ
 5. Phòng Kế toán - Tài chính
 6. Ban Quản lý Dự án
 7. Ban Quản lý Giảm nước không doanh thu
 8. Đội Thi công - Xây lắp
 9. Đội Quản lý đồng hồ nước
 10. Đội Thu tiền

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

 
 
 
THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay