tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Cơ cấu tổ chức nhân sự

22/07/2015

Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, 10 phòng, ban, đội chuyên môn – nghiệp vụ và 01 Bộ phận kiểm toán nội bộ:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

 1. Bà PHẠM THỊ THANH VÂN  - Chủ tịch
 2. Ông NGUYỄN DOÃN XÃ  - Thành viên
 3. Bà NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU  - Thành viên
 4. Bà NGUYỄN THỊ KIỀU NGUYỆT  - Thành viên
 5. Ông TRẦN QUANG PHƯƠNG  - Thành viên
 6. Ông TẠ CHƯƠNG LÂM  - Thành viên
 7. Ông HỒ LÊ MINH  - Thành viên

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

 1. Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG  - Trưởng ban
 2. Bà PHẠM THIÊN TRINH  - Thành viên
 3. Bà PHẠM THỊ PHƯƠNG LINH  - Thành viên

Ban Giám đốc, Kế toán trưởng

 1. Ông NGUYỄN DOÃN XÃ  - Giám đốc
 2. Ông TRƯƠNG TẤN QUỐC  - Phó Giám đốc
 3. Ông PHẠM CHÍ THIỆN  - Phó Giám đốc
 4. Ông NGUYỄN HỮU CƯỜNG  - Kế toán trưởng

Người phụ trách quản trị/Thư ký Hội đồng quản trị

 1. Ông LƯU CHÍ QUỐC

- Phó Trưởng phòng TC-HC; Người phụ trách quản trị/Thư ký HĐQT

Bộ phận Kiểm toán nội bộ

 1. Bà NGUYỄN PHAN DUNG - Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ

 Các phòng, ban đội chuyên môn nghiệp vụ

 1. Phòng Tổ chức - Hành chính
 2. Phòng Kế toán - Tài chính
 3. Phòng Kế hoạch - Vật tư
 4. Ban Quản lý Dự án
 5. Phòng Kinh doanh Dịch vụ Khách hàng
 6. Đội Quản lý Ghi - Thu nước
 7. Phòng Công nghệ Thông tin
 8. Phòng Kỹ thuật
 9. Ban Quản lý Giảm nước không doanh thu
 10. Đội Thi công - Xây lắp

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

 

 

 
 
 
THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH