tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC THUỘC ĐỊA BÀN QUẢN LÝ THÁNG 05/2020.

21/05/2020

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố kết quả kiểm nghiệm các mẫu chất lượng nước thuộc địa bàn quản lý Tháng 05/2020.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH