tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Bổ nhiệm cán bộ của Phòng Kế toán - Tài chính và Phòng Thương Vụ

16/05/2014

Ngày 14/5/2014, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trao quyết định số 1192/QĐ-CNBT-TCHC ngày 07/05/2014 về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Ngà giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài chính, và quyết định số 1193/ QĐ-CNBT-TCHC ngày 07/05/2014 bổ nhiệm Ông Lê Văn Thạnh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thương Vụ, với thời hạn là 3 năm; kể từ ngày 15/5/2014.

(Giám đốc trao quyết định cho Bà Nguyễn Ngọc Ngà)
(Giám đốc trao quyết định cho Ông Lê Văn Thạnh)
 Tham dự buổi trao quyết định có sự hiện diện của Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Thương Vụ, Phòng Kế toán – Tài chính Công ty.

Ông Lê Văn Thạnh và Bà Nguyễn Ngọc Ngà đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Ban lãnh đạo đồng thời thể hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay