tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.

26/04/2021

      Ngày 23/4/2021, tại Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY) – Số 14 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội có sự tham dự của ông Trần Quang Minh – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, cùng với 82 cổ đông, đại diện cho 6.369.649 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 68,05% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được mời tham dự Đại hội.

      Trong năm 2020, Công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh dưới ảnh hưởng và diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống, du lịch, lưu trú và lữ hành trên địa bàn cấp nước đóng cửa, tạm ngưng kinh doanh do yêu cầu giãn cách xã hội của chính quyền thành phố đã tác động mạnh đến sản lượng nước tiêu thụ và doanh thu tiền nước của Công ty so với các năm trước đó. Tuy gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã tập trung chỉ đạo điều hành Công ty bám sát nhiệm vụ, đề ra nhiều giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra, đặc biệt là các chỉ tiêu về lợi nhuận và tỷ lệ giảm nước không doanh thu. Tỷ lệ thất thoát nước đã kéo giảm từ 26,02% còn bình quân 22%, với lượng nước tiết kiệm 8,001 triệu m3, tương đương số tiền 66,9 tỷ đồng. Sản lượng tiêu thụ đạt 36,012 triệu m3, đạt 100,03% kế hoạch năm 2020. Doanh thu đạt 457,252 tỷ đồng, đạt 99,99% kế hoạch năm 2020. Đặc biệt, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 44,117 tỷ đồng so với 40 tỷ đồng theo kế hoạch năm 2020 (đạt 110,29% kế hoạch), tiếp tục là một trong những đơn vị dẫn đầu về lợi nhuận thực hiện trong khối các đơn vị kinh doanh thuộc Tổng Công ty. Với kết quả đạt được như trên, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 13%/mệnh giá (so với kế hoạch năm 2020 là 12%/mệnh giá).

      Trên cơ sở những mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp đã đề ra trong năm 2021, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kinh doanh chính trong năm 2021 như sản lượng nước tiêu thụ 37.000.000 m3 (đạt 102,74% so với thực hiện năm 2020), doanh thu tiền nước 491,703 tỷ đồng (đạt 108,80% so với thực hiện năm 2020), lợi nhuận trước thuế 45 tỷ đồng (đạt 102% so với thực hiện năm 2020), tỷ lệ thất thoát nước bình quân kéo giảm từ 20,% xuống còn 21% trong năm 2021 và cổ tức 13%/mệnh giá.

      Cũng tại Đại hội này, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với ông Trần Quang Minh, ông Nguyễn Thành Phúc và bầu bổ sung ông Nguyễn Doãn Xã, bà Nguyễn Thị Bảo Châu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo đề nghị của cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (cổ đông chiếm tỷ lệ sở hữu 53,15% vốn điều lệ Công ty). Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 cũng đã bổ nhiêm Ông Nguyễn Doãn Xã giữ chức vụ giám đốc Công ty thay cho Ông Nguyễn Thành Phúc.

      Trong những tháng đầu năm 2021, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp một số ảnh hưởng nhất định do dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên với những giải pháp thiết thực trên nhiều phương diện đã đề ra, Ban lãnh đạo Công ty kỳ vọng kết quả SXKD năm 2021 sẽ gặt hái nhiều kết quả khả quan, trong đó bao gồm việc thực hiện tốt chỉ tiêu giảm tỷ lệ thất thoát nước bình quân, góp phần hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

 Hồ Thanh Sang

 

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay