tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Danh sách các tuyến , đoạn đường thuộc địa bàn TP.HCM cấm đào đường trong năm 2013

10/01/2013

Căn cứ Quyết định số 145/2002/QĐ-UB ngày 09/12/2002 và các Quyết định bổ sung sửa đổi số 60/2004/QĐ-UB ngày 17/03/2004, Quyết định số 47/2005/QĐ-UB ngày 24/03/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ban hành Quy định về cấm đào đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Danh sách cấm đào đường ban ngày trong năm 2013(từ 5h00 đến 22h00), xem chi tiết tại đây

- Danh sách cấm đào đường trong năm 2013, xem chi tiết tại đây

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay