tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Báo cáo tài chính năm 2009 (Đã kiểm toán)

01/04/2010

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố Báo cáo tài chính năm 2009 (Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn - A&C)

- Xem Báo cáo của Ban Giám đốc tại đây

- Xem Báo cáo kiểm toán tại đây

- Xem Bảng cân đối kế toán tại đây

- Xem Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại đây

- Xem Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại đây

- Xem Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tại đây

Các hình thức thanh toán tiền nước

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay