tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012

09/04/2012

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
---------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
                                                                                                                                     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2012

 

 THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
-----------------------

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành ( Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103005880 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/01/2007, đăng ký thay đổi lần hai ngày 21/04/2009) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

1. Thời gian : 8h00’ Thứ Năm, ngày 26/04/2012.

2. Địa điểm : Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY),

Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Chương trình làm việc:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2011;

- Thông qua Định hướng phát triển của Công ty năm 2012;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập;

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2011;

- Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011;

- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 (Thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Thông qua Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Bầu cử).

4. Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2012.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LÊ DŨNG

 

Ghi chú :

§ Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, giấy CMND hoặc Hộ chiếu và các tài liệu dự họp được gửi kèm Thư mời; Người được ủy quyền mang theo Giấy ủy quyền hợp lệ và Thư mời họp của người ủy quyền.

§ Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS (nếu có) trước 16h00 ngày 20/04/2012về:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 38 297 147 (Liên hệ Chị Phan Dung – 0908 218 575) Fax : (08) 38 229 778

§ Tất cả tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website Công ty:www.capnuocbenthanh.com (Mục Thông tin cổ đông) và trên website của đơn vị hỗ trợ công bố thông tin - Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á - www.dag.vn.

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay